توثیق سهام


توثیق سهام

اگر شخص سهامداری (حقیقی و یا حقوقی) قصد وثیقه گذاری نزد شخص دیگری داشته باشد می تواند طی مراحلی و تحت نظارت شرکت سپرده گذاری مرکزی، سهام خود را به عنوان وجه الضمان نزد شخص دیگری (حقیقی و یا حقوقی) توثیق نماید.

توثیق اوراق بهادار در واقع، فرآیند درخواست مسدود نمودن اوراق بهادار تحت مالکیت یک شخص وثیقه‎گذار (حقیقی و یا حقوقی) به نفع فرد وثیقه گیر (حقیقی و یا حقوقی) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی می باشد. فرد مالک دارایی طی مدت توثیق، حق فروش دارایی تعیین شده را نداشته و هرگونه درخواست در خصوص رفع توثیق، درخواست اقدام به فروش دارایی توثیق شده، و .. باید به همراه مدارک و مستندات کافی که از سوی سپرده‎گذاری تعیین شده است، به صورت مکتوب به آن نهاد ناظر اعلام گردد.

عایدات حاصل از دارایی در طی دوره توثیق(از قبیل تقسیم سود نقدی، سهام جایزه و حق تقدم و ...) بصورت توافق بین وثیقه گیر و وثیقه گذار تعیین می گردد که در حین درخواست توثیق، مسیر این عایدات باید تعیین شود.

در صورت درخواست رفع توثیق از سوی هر کدام از طرفین، این درخواست باید بصورت مکتوب به همراه فرم های تکمیل شده مرتبط به سپرده گذاری جهت بررسی و انجام اقدامات مربوطه اعلام گردد.

رویه کلی انجام معاملات عمده با طی مراحل زیر امکان پذیر است:در صورتی که وثیقه گذار نسبت به تعهدات خود که بابت آن اوراق بهادار را وثیقه کرده، اقدامی نکند، شخص وثیقه گیر می تواند با اعلام درخواست فروش به شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت وصول مطالبات خود اقدام به فروش دارایی تحت وثیقه کند.

  • رسیدگی به درخواست‌های توثیق اوراق بهادار، منوط به ارسال درخواست کتبی وفق فرم‌های از پیش تعیین شده، از سوی وثیقه‌گذار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌باشد.
  • در صورتی که وثیقه‌گذار شخص حقوقی باشد، فرم درخواست توثیق باید توسط صاحبان امضای مجاز، امضاء شود و آخرین روزنامه رسمی موید صاحبان امضا مجاز ضمیمه گردد.
  • چنانچه درخواست توثیق از سوی شخص حقوقی برای اوراق بهادار متعلق به اشخاص دیگر و به نیابت از ایشان به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم‌ درخواست توثیق، گواهی نماید که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است.
  • درصورتی که وثیقه گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار می بایست به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا و یا با مراجعه به این شرکت جهت احراز هویت اقدام نمایند.
  • به منظور توثیق اوراق بهادار، ضروری است در هنگام ارسال فرم درخواست، کارمزد معین توسط وثیقه‌گذار پرداخت و مستندات آن به همراه سایر مدارک به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال گردد. در غیر این صورت عملیات توثیق انجام نمی‌شود و مراتب به متقاضی اطلاع داده می‌شود. میزان کارمزد در چارچوب سقف‌های اعلامی توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.
  • در صورت تکمیل و ارسال مدارک مطابق مواد قبل، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نسبت به انتقال دارایی اوراق بهادار مورد درخواست توثیق، از کد مالکیت وثیقه‌گذار به کد وثیقه در پایگاه داده‌ها اقدام می‌نماید.
  • پس از توثیق اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نتیجه اقدامات را به صورت کتبی به ناشر اوراق بهادار، وثیقه‌گذار و وثیقه‌گیر اطلاع می‌دهد.
  • گواهینامه موقت اوراق بهادار وثیقه نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نگهداری می‌گردد.


نرخ کارمزد توثیق سهام

تعداد سهم نرخ کارمزد
تا سقف ۲۵ میلیون سهم به ازای هر سهم 5 ریال
مازاد بر ۲۵ میلیون سهم تا ۵۰ میلیون سهم به ازای هر سهم اضافی 4 ریال
مازاد بر ۵۰ میلیون سهم تا ۷۵ میلیون سهم به ازای هر سهم اضافی 3 ریال
مازاد بر ۷۵ میلیون سهم تا ۱۰۰ میلیون سهم به ازای هر سهم اضافی 2 ریال
مازاد بر ۱۰۰ میلیون سهم به ازای هر سهم اضافی 1 ریال

نرخ کارمزد توثیق اوراق با درآمد ثابت
نرخ کارمزد توثیق اوراق برای هر ورقه از اوراق یک میلیون ریالی معادل 50 ریال

شماره حساب سیبای 0205393622001، شماره شبا IR080170000000205393622001 بانک ملی و یا حساب جام بانک ملت به شماره 42323150/84 شماره شبا IR940120020000004232315084 به نام "شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه" جهت واریز کارمزد توثیق در نظر گرفته شده است.