1. معاملات آتی سکه1

  2. دارای مجوز معاملات فلزی2

  3. دارای مجوز معاملات کشاورزی3

  4. ارائه تحلیل های برتر در بازار سرمایه4

  5. وابسته به صندوق بازنشستگی کشور5

  6. تالار گفتگو6

  7. معاملات بر خط7

  8. محصولات پتروشیمی و نفتی8

  9. ارائه خدمات سرمایه گذاری9